Adatvédelmi Tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ RENDEZVÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSHEZ

1. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

A jelen tájékoztató célja, hogy tájékoztatást nyújtson a Kevi-Hagyomány Nonprofit Kft. által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekről a rendezvényszervezéshez kapcsolódóan.

A Kevi-Hagyomány Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő/Szervező) a www.bollertalalkozo.hu (a továbbiakban: honlap) működtetése és a rendezvények lebonyolítása során a rendezvényekre regisztráló csapatok és vásározók jelentkezési lapon megadott személyes adatait kezeli.

2. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

 • Név: Kevi-Hagyomány Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely és levelezési cím: 5420 Túrkeve, Újvárosi utca 1.
 • Telefonszám: 30/2822282
 • Képviseli: Tóth Tibor és Tóth Lajos
 • Adatvédelmi tisztviselő neve:Tóth Tibor
 • E-mail cím: tofigrill@freemail.hu

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

A rendezvényszervezéshez kapcsolódóan a következő személyes adatait kezelhetjük:

 • titulus
 • név, csapatnév
 • címadatok, lakcím és/vagy számlázási név és cím adatok,
 • e-mail cím,
 • telefonszám,
 • árusított termékek köre

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

Rendezvényszervezés

4.1. Az adatkezelésre az Ön önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Ön kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a rendezvény regisztráció során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek.

Az adatkezelés jogalapja (a titulus, név, csapatnév, címadatok, lakcím és/vagy számlázási név és cím adatok, e-mail cím, telefonszám, árusított termékek köre esetén) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

Ön a hozzájárulást bármikor visszavonhatja a tofigrill@freemail.hu e-mail címre küldött e-mailben.

A fenti adatok megadása kötelező, ezek hiányában nem tud a rendezvényen résztvevő csapatként ill. árusként részt venni.

Adatkezelő az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a rendezvény lebonyolítására használja (jelentkezőkkel történő kapcsolattartás, helykimérés, számlázás, tájékoztatás).

4.2. Adatkezelő a megadott személyes adatokat a 4.1. pontban leírtaktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatainak harmadik személy számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag az Ön előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

4.3. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel. Ön az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag Ön vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag Önt, mint azon érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

4.4. A rendezvényre történő online regisztráció során Ön hozzájárulását adja, hogy értesítést kapjon az Adatkezelő hasonló témájú rendezvényeiről. Az értesítés e-mailes formában történik, az Ön által megadott elérhetőségen.

5.5 A rendezvényein kép- és hangfelvétel készül. Résztvevő (látogató, csapat tag, kiállító/árus), a rendezvényen való részvételével – minden további megkérdezése nélkül – előzetesen és kifejezetten hozzájárulását adja az arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez a rendezvényen a Szervező vagy a Szervező által megbízott szakember által történő hang és/vagy fényképfelvétel készítése útján, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevezhető meg. Amennyiben a Résztvevő közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is megnevezhető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. Szervező a későbbiekben a Résztvevő tekintetében korlátozás nélkül, szabadon jogosult a Résztvevőről készített és készült hang- és/vagy képfelvétel és megjelenítés hasznosítására, felhasználására (pl. a rendezvények népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására a vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel és a személyiségi jogok tiszteletben tartásával. Résztvevő ezekért sem előre, sem pedig utólag semminemű ellenszolgáltatásra nem jogosult és ilyen jellegű igényt vagy követelés nem támaszthat Szervezővel szemben.

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az Ön által megadott személyes adatok kezelése a rendezvény megvalósítását követő szakmai értékelés lezárásáig tart, illetve az Adatkezelő hasonló témájú rendezvényeiről értesítést küld Önnek, hozzájárulása visszavonásáig.

6. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő illetve Adatkezelő azon belső munkatársai jogosultak megismerni, akiknek az adat megismerése és kezelése a munkaköri feladataihoz kapcsolódik. Amennyiben valamely rendezvény esetében, szervezési okokból, harmadik szereplőnek történő adattovábbítás történik, arról Önt Adatkezelő külön tájékoztatja.

7. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

7.1. Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt Önre vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat, a 7.3 pont szerinti elérhetőségre küldött e-mailes megkereséssel.

7.2. Adatkezelő az Ön kérésére tájékoztatást ad az Önre vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül írásban.

Adatkezelő – adatvédelmi tisztviselője útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Ön tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

7.3. Ön a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

E-mail cím: tofigrill@freemail.hu

Ön bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat a jelen pontban megadott elérhetőségen keresztül.

7.4. Ön bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül helyesbíti vagy törli az adatokat.

Ha Adatkezelő az Érintett helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül írásban közli a törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb egy hónap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

7.5. Az Érintett panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

7.6. Amennyiben Ön a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, Adatkezelő jogosult az Önnel szembeni kártérítés érvényesítésére. Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

8.1. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről Önt tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít Ön számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

8.2. Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhív ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

8.3. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelésre vonatkozó szabályokat és tájékoztatókat honlapján történő értesítés mellett egyoldalúan módosítsa.